Как да редактирам/изтрия обявата си?

Влез в меню „Моите обяви“:
Ако желаеш да редактираш обявата си натисни „Редактиране“.
Ако обявата ти вече не е актуална я изтрий, като кликнеш на „Изтриване“.
Ако желаеш временно да спреш обявата си и след време да я активираш кликни на „Архивиране“.