Дезинфектант APOLO Sept Forte 5 L e

Състояние
Ново
Доставка
За сметка на купувача
APOLO Sept Forte 5 L e
Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областите на употреба са: Дезинфекция и почистване на устойчиви на алкохол повърхности (подове, стени, санитарен фаянс, предмети, оборудване) в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения, хотели, козметични и спортни обекти) и в бита.Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба. Повърхностите, подлежащи на дезинфекция се третират с биоцида чрез напръскване при употреба на професионални пръскачки и при употреба на опаковка със спрей-помпа, или чрез забърсване с подходящ моп или бърсалка, до пълното омокряне на повърхността. Оставя се да действа в продължение на 20 - 30 минути. След третиране, помещението се проветрява в продължение на 30 - 60 минути.Предупреждения за опасност:H225 Силно запалими течност и пари.H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност: P102 Да се съхранява извън обсега на деца.P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Р403+Р233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.P501 Съдът да се изхвърли в съотвествие с нормативнатаАктивни вещества:Алкил(C12-16) диметилбензиламониев хлорид–0.89 g/100gЕтилов алкохол-64.0 g/100g Категория на потребителите:професионална и масова Главна група 1 Дезинфектанти. Продуктов тип 2 Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора и животни.
Преглеждания: 308
Обяви на потребителя image-carpet Виж всички 111 обяви
Още обяви в Bazar.BG
Цена
Цена: 75 лв
Покажи телефон08XX XXX XXX (покажи)
714 рейтинг
image-carpet
В Bazar.BG от 04 юни 2014
111 обяви на потребителя
Съобщи за нередност!