Работа за Главен експерт в отдел Счетоводство и плащания в дирекция Международно сътрудничество, програми и ев

гр. София Публикувана/обновена на 09 април в 11:55 ч.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

І. За длъжността Главен експерт в отдел „Счетоводство и плащания“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Главен експерт в отдел „Счетоводство и плащания“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“:

1. Минимални:

· степен на образование – бакалавър

· професионален опит - 3 години и/или ІV младши ранг

2. Допълнителни:

  • Аналитична компетентност;
  • Ориентация към резултати
  • Работа в екип;
  • Комуникативна компетентност;
  • Фокус към клиента /вътрешен и външен/;
  • Професионална компетентност;
  • Дигитална компетентност.

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС). Към заявлението да се приложат следните документи:

1. Декларация от лицето, че:

a) е навършило пълнолетие и е:

· български гражданин;

· гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;

· гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

· гражданин на Конфедерация Швейцария;

б) не е поставено под запрещение;

в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността главен експерт.

2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е след 1 януари 2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

3. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.)

V. Документите по т. ІV се подават в 10-дневен срок от датата на публикуване на конкурса, както следва:

1. лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр.София, ул.”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП;

2. по електронен път на e-mail: ok@asp.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Краен срок за подаване на документи до 17.30 ч. на 19.04.2021 г. (включително).

VI. Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) на адрес ул. Триадица № 2 и на интернет страницата на агенцията www.asp.government.bg.

VІІ. Кратко описание на длъжността Главен експерт в отдел „Счетоводство и плащания“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, съгласно длъжностната характеристика:

Основна цел на длъжността

Да извършва финансово-счетоводна отчетност на Агенция за социално подпомагане, в качеството ѝ на Междинно звено, в системата SAP, за реализацията на проекти по приоритетна ОС 5 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и в качеството ѝ на Управляващ орган по ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020.

Области на дейност

Финансово-счетоводна дейност и плащания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020. Равнение на счетоводни данни с информацията в регламентираните вътрешни и външни информационни системи и отчетните документи за изпълнението на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020.

Размер на основната заплата от 650 лв до 1950 лв.
Кандидатствай
Преглеждания: 30
Още обяви в Bazar.BG
Цена
Заплата: 1 300 лв
Кандидатствай
Агенция за социално подпомагане
В Bazar.BG от 13 февруари 2020г. 2020
2 обяви на потребителя
Съобщи за нередност!